Политика на поверителност

I. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1. Navvi.bg събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

 • Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка
 • Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги.
 • Осигуряване на достъп до услуги;
 • Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;
 • Контактуване с Член или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • Контактуване, свързано с:
 • Обслужване на клиенти;
 • Статистически цели.

1.2. Navvi.bg може без съгласието на Клиента или Члена да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Navvi.bg за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Navvi.bg и / или на трети лица с които Navvi.bg има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

1.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

1.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с Navvi.bg посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

1.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

1.6. Политиката на поверителност на Navvi.bg се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. Navvi.bg не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

1.7. Navvi.bg се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

1.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

1.9. Navvi.bg гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

1.10. Navvi.bg не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

II. Политика на продажби през Интернет

2.1. Достъп до Услуги

 • 2.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Член, който е създал Профил.
 • 2.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Членът трябва да приеме предписанията на този Документ.
 • 2.1.3. Navvi.bg може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.
 • 2.1.4. Всеки Клиент / Член може да има само един Профил на Интернет страницата.
 • 2.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 2.1.4. по Документа, Navvi.bg си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

2.2. Продукти и Услуги

 • 2.2.1. Navvi.bg може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Navvi.bg има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
 • 2.2.2. Продуктите и / или услугите закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента
 • 2.2.3. Navvi.bg може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, по всяко време за един или повече Клиенти.
 • 2.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) или Евро (EURO) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • 2.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
 • 2.2.6. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN) или Евро (EURO).
 • 2.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Navvi.bg, а са само начин на представяне.
 • 2.2.8. При представянето на продукти / услуги Navvi.bg си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

2.3. Валидност на предложението

 • 2.3.1. Navvi.bg си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги без предварително да известява за това Члена или Клиента.
 • 2.3.2. Цената на продуктите и услугите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 • 2.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 • 2.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
 • 2.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 2.6.3. от Документа не може да бъде променяна.
 • 2.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 2.9.

2.4. Поръчка чрез Интернет

 • 2.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата.
 • 2.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.
 • 2.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Navvi.bg може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от Navvi.bg средства във връзка със следните ситуации:
  • 2.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
  • 2.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 3.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
  • 2.4.3.3. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.
 • 2.4.4. Navvi.bg може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
  • 2.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
  • 2.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Navvi.bg и / или на неговите партньори;
  • 2.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
  • 2.4.4.4. без каквато и да било причина.
 • 2.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Navvi.bg или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 2.4.3.
 • 2.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или Navvi.bg информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
 • 2.4.7. Детайлите за поръчката, включително но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за Navvi.bg, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните .
 • 2.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

2.5. Поръчка по телефона

 • 2.5.1. Клиент / Член може да направи поръчка по телефона- 0887081871

2.6. Договор и изпълнение

 • 2.6.1. Navvi.bg ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.
 • 2.6.2. Navvi.bg ще информира Клиента за състоянието в което се намира договора или поръчката.
 • 2.6.3. Счита се, че Navvi.bg са изпълнили всичките си задължения по договор, към който са добавени документи, сертифициращи закупените от Клиента продукти от страна на Navvi.bg.

2.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

 • 2.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, посредством избрана от Navvi.bg компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от Navvi.bg
 • 2.7.2. Времето за доставка e до 3 работни дни от получаването на поръчката. Ако продуктът не може да бъде доставен, Navvi.bg се задължава да информира Клиента за това.

2.8. Качество и гаранции

 • 2.8.1. Всички продукти има 30-дневна гаранция от деня на доставката. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Navvi.bg е същата, която предлагат доставчиците на Navvi.bg.
 • 2.8.2. Navvi.bg не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

2.9. Връщане на продукти

 • 2.9.1. Клиент на Navvi.bg може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
  • 2.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
  • 2.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
  • 2.9.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
  • 2.9.1.4.Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
  • 2.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 2.9.2. Клиентът е задължен да информира Navvi.bg за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 2.9.1.5.
 • 2.9.3. Клиент, който извести Navvi.bg в съгласие с чл. 2.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на Navvi.bg не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай Navvi.bg ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 2.9.4. Клиент на Navvi.bg не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
  • 2.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 2.9.1.4.;
  • 2.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 2.9.1. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 2.9.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
  • 2.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 2.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
  • 2.9.4.4. Navvi.bg си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне.
 • 2.9.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.
 • 2.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 3.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 2.9.7. В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл 3.9.1.3., но Navvi.bg не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, Navvi.bg се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 3.9.5.
 • 2.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
 • 2.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 2.9.1.1. , 2.9.1.2. , 2.9.1.3 , при които Navvi.bg ще понесе разходите по доставката .

III. Злоупотреба с лични данни

3.1. Navvi.bg не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

3.2. Изключение на чл. 3.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

3.3. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

3.4. Navvi.bg не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Navvi.bg.

3.5. Клиентът се задължава да информира Navvi.bg при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

3.6. Navvi.bg не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

3.7. Контактите, осъществени от страна на Navvi.bg чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

3.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Navvi.bg и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 3.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;
 • 3.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Navvi.bg към неговите Клиенти;
 • 3.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
 • 3.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Navvi.bg към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

IV. Отговорност

4.1. Navvi.bg не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

4.2. Navvi.bg не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

4.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Navvi.bg, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с Navvi.bg чрез наличните данни за контакт, така че Navvi.bg да може да вземе информирано решение.

4.4. Navvi.bg не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Navvi.bg.

4.5. Navvi.bg не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

4.6. Navvi.bg не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Navvi.bg, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

4.7. Navvi.bg не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • 4.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
 • 4.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
 • 4.7.3.продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

4.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

V. Непреодолима сила

5.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

5.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

5.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

5.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

5.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.5.3.

VI. Съдебни спорове

6.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Navvi.bg до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

6.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и Navvi.bg, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

6.3. Navvi.bg не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

6.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 6.2.), които могат да настъпят между Член и Navvi.bg или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

6.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

6.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

VII. Заключителни разпоредби

7.1. Navvi.bg си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

7.2. Navvi.bg не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

7.3. Navvi.bg си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

VIII. Обратна връзка

8.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно Navvi.bg, моля свържете се с нас на телефон ( 0887081871) от Понеделник до Петък между 09:30 и 18:30 часа, или на e-mail: online@navvi.bg.

8.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.Navvi.bg, нейната функционалност или подобрения,ще останат собственост на Нематекс ЕООД.

Нематекс ЕООД

Ул. Орловец 1, Пловдив

0887081871

Online@navvi.bg