Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на Navvi.bg. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.Navvi.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия

І. ДЕФИНИЦИИ

Navvi.bg- "Нематекс" ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.Орловец , с ЕИК 115637349

Интернет страницаwww.navvi.bg собственост на "Нематекс" ЕООД.

Съдържанието има следната дефиниция:

 • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Navvi.bg посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Navvi.bg, независимо от начина на комуникация;
 • Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Navvi.bg в даден период;
 • Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които Navvi.bg има установено партньорство в определен период;
 • Информация, касаеща Navvi.bg или каквато и да е информация с източник Navvi.bg

Услуга- Електронна търговска услуга извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Член- публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между Navvi.bg и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

Профил– елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент– публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

Документ– настоящите общи условия.

Договор за продажба от разстояние- всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика / Navvi.bg / до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора , страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия- понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите или промоции предлагани от страна на Navvi.bg в определен период от време, без обвързване на Navvi.bg с предоставената информация.

Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на Navvi.bg към КЛИЕНТ .

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Navvi.bg и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.Navvi.bg

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Navvi.bg или всяко друго лице с което Navvi.bg има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

 • 2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Navvi.bg предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Navvi.bg (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Navvi.bg.
 • 2.5.2. Navvi.bg ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата
 • 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с Navvi.bg или да използва интернет връзките, които е получил от Navvi.bg за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Navvi.bg.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Navvi.bg и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Navvi.bg ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Членове, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Navvi.bg, без оглед на причината. Членството означава, че Клиентът / Членът е пълнолетен (навършил е 18 години).

III. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Navvi.bg или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Navvi.bg притежава разрешение за ползване.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Navvi.bg, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Navvi.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Navvi.bg.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Navvi.bg и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Navvi.bg към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Navvi.bg даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Navvi.bg на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Navvi.bg и / или служителя на Navvi.bg, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

IV. КОНТАКТ

4.1. Navvi.bg публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на Navvi.bg да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Navvi.bg да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Navvi.bg се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от Navvi.bg по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. Navvi.bg си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

V. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и / или Известия от Navvi.bg.

5.2. Цялата информация получена от Член или Клиент с цел да се изпращат Брошури и / или Известия ще бъде използвана от Navvi.bg в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия от страна на Члена или Клиента може да бъде направен по всяко време:

 • 5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.
 • 5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и / или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 5.3.3. Чрез свързване с Navvi.bg според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия не означава, че Клиентът или Членът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. Navvi.bg си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и / или Известия, както и да премахне от своята база данни Член или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и / или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Navvi.bg или допълнително известие.

5.6. Navvi.bg няма да включва в Брошурите и / или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Navvi.bg по време на изпращането на Брошурата и / или Известието.