I. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1. Navvi.bg събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

1.2. Navvi.bg може без съгласието на Клиента или Члена да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Navvi.bg за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Navvi.bg и / или на трети лица с които Navvi.bg има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

1.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

1.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с Navvi.bg посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

1.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

1.6. Политиката на поверителност на Navvi.bg се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. Navvi.bg не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

1.7. Navvi.bg се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

1.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

1.9. Navvi.bg гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

1.10. Navvi.bg не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

II. Политика на продажби през Интернет

2.1. Достъп до Услуги

2.2. Продукти и Услуги

2.3. Валидност на предложението

2.4. Поръчка чрез Интернет

2.5. Поръчка по телефона

2.6. Договор и изпълнение

2.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

2.8. Качество и гаранции

2.9. Връщане на продукти

III. Злоупотреба с лични данни

3.1. Navvi.bg не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

3.2. Изключение на чл. 3.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

3.3. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

3.4. Navvi.bg не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Navvi.bg.

3.5. Клиентът се задължава да информира Navvi.bg при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

3.6. Navvi.bg не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

3.7. Контактите, осъществени от страна на Navvi.bg чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

3.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Navvi.bg и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

IV. Отговорност

4.1. Navvi.bg не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

4.2. Navvi.bg не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

4.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Navvi.bg, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с Navvi.bg чрез наличните данни за контакт, така че Navvi.bg да може да вземе информирано решение.

4.4. Navvi.bg не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Navvi.bg.

4.5. Navvi.bg не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

4.6. Navvi.bg не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Navvi.bg, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

4.7. Navvi.bg не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

4.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

V. Непреодолима сила

5.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

5.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

5.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

5.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

5.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.5.3.

VI. Съдебни спорове

6.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Navvi.bg до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

6.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и Navvi.bg, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

6.3. Navvi.bg не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

6.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 6.2.), които могат да настъпят между Член и Navvi.bg или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

6.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

6.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

VII. Заключителни разпоредби

7.1. Navvi.bg си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

7.2. Navvi.bg не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

7.3. Navvi.bg си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

VIII. Обратна връзка

8.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно Navvi.bg, моля свържете се с нас на телефон ( 0887081871) от Понеделник до Петък между 09:30 и 18:30 часа, или на e-mail: online@navvi.bg.

8.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.Navvi.bg, нейната функционалност или подобрения,ще останат собственост на Нематекс ЕООД.

Нематекс ЕООД

Ул. Орловец 1, Пловдив

0887081871

Online@navvi.bg